Nul-plus alternatief: Verdiept aangelegde wegen in een woonwijk gevaarlijk, milieubelastend, geluidbelastend

De Provincie onderzoekt of het mogelijk is om de problemen op te lossen zonder een hele nieuwe weg door de polder aan te leggen. In eerste instantie werd gedacht aan een alternatieve route via de N246 langs het Noordzeekanaal, maar dit bleek geen oplossing te zijn. De Provincie onderzoekt twee varianten. Het nul-plusalternatief, een verbinding via de N203 en de N246. Langs deze route worden maatregelen getroffen, zoals het opwaarderen en beter benutten van bestaande infrastructuur. Er wordt gekeken naar een slimme combinatie van maatregelen in ruimtelijke ordening en mobiliteitsmanagement en het beter benutten en opwaarderen van de bestaande wegen.

De Vereniging Open Polders Assendelft juicht dit toe,

Op de impressietekening ziet u dat in Krommenie het lokale verkeer gescheiden wordt van het doorgaande verkeer. Het lokale verkeer blijft gebruik maken van de bestaande weg. Deze weg wordt versmald tot een rijbaan per richting en de kruispunten worden vervangen door rotondes. Voor het doorgaande verkeer wordt een half verdiepte weg aangelegd langs het spoor. Ook met een rijbaan per richting. De doorgaande weg heeft geen rechtstreekse aansluitingen op de lokale wegen van Krommenie en Assendelft.

In de uitwerking van het ontwerp zijn er mogelijkheden om de doorstroming van het verkeer en de effecten op leefbaarheid verder te verbeteren, zoals stil asfalt, geluidsschermen en spitsafsluitingen in Assendelft. Aandachtspunt in het vervolg van de studie is een afslag rechtsaf van de N203 naar de N246 voor het doorgaande verkeer. Nu slaat al het verkeer linksaf naar de N246. Aan de hand van verkeersberekeningen wordt bepaald of deze ‘rechtsaffer’ nodig is. Een ander aandachtpunt is het waarborgen van de bereikbaarheid van het station en het bedrijventerrein in Assendelft, met onder andere Forbo, in combinatie met de half verdiepte weg.

De Provincie heeft het in dit stadium al over overlast beperken, in de uitwerking van het ontwerp wordt gesproken over effecten op de leefbaarheid, willen wij deze verdiepte weg, ondanks stil asfalt, geluidsschermen en spitsafsluitingen. Geluidsoverlast en nog meer overlast van fijn stof. In den lande worden drukke verkeerswegen juist om stedelijke gebieden heen geleid. De Zaangemeenten gingen in het begin van de 70 er jaren al accoord met de doortrekking van de Coentunnelweg door de polder naar Heemskerk, er werd geinvesteerd, grond en woningen werden opgekocht.

De parel van de Zaanstreek, Krommenie en aansluitend Saendelft, vanaf 8 juni 1729 een ambachtsheerlijkheid, hebben een eigen mening en willen daar ook voor uitkomen, genoeg is genoeg!

Fijnstof die er voor zorgt dat onze witte houten kozijnen en het tuinmeubilair grijs kleurt, geluidsoverlast die ons 's nachts wakker houdt en bij mooi weer, in huis en in de tuin het praten doet verstommen.

     Een woonwijk in het verlengde van de start- en landingsbanen, draaipunt van routes, van        Schiphol

     Een spoorbaan die onze wijken scheidt, met in de toekomst een verdubbeling van het aantal treinen

     Een rangeerterrein, op hoor- en gezichtsafstand, met nachtelijk extra treinverkeer

     Goederentreinen met gevaarlijke stoffen, van en naar de zware industrie in de IJmond.

     En nu een tunnelbak waar straks ook auto's met gevaarijke stoffen door heen razen.